Piłka nożna

Gra zespołowa, najpopularniejsza dyscyplina sportowa z około 4 miliardami fanów na całym świecie.

Pole gry

1.   Nawierzchnia pola gry

 

Pole gry musi być w całości naturalne lub, jeżeli regulamin rozgrywek na to zezwala, w całości sztuczne, z wyjątkiem przypadków, w których regulamin rozgrywek zezwala na połączenie nawierzchni sztucznej i naturalnych materiałów (system hybrydowy).

Sztuczna nawierzchnia pola gry musi być koloru zielonego.

W przypadku meczów reprezentacji krajowych, rozgrywanych pod auspicjami FIFA, jak i meczów w ramach międzynarodowych rozgrywek klubowych, zastosowane nawierzchnie sztuczne muszą być zgodne z Wymogami Jakościowymi dla Nawierzchni Piłkarskich FIFA lub Międzynarodowymi Standardami – chyba że odstępstwa zostaną zaakceptowane przez IFAB.

 

2.   Oznaczenia pola gry

 

Pole gry musi mieć kształt prostokąta i być oznaczone ciągłymi liniami, które nie mogą stanowić zagrożenia. Linie te należą do powierzchni, których są granicami.

Tylko linie ujęte w Artykule 1 mogą zostać wytyczone na polu gry. Dwie dłuższe linie ograniczające pole gry nazywane są liniami bocznymi. Dwie krótsze nazywane są liniami bramkowymi.

Pole gry jest podzielone na dwie połowy linią środkową, wyznaczoną w połowie długości dwóch linii bocznych. Punkt środkowy pola gry wyznaczony jest w połowie linii środkowej. Z punktu środkowego wyznacza się okrąg o promieniu 9,15 m (10 jardów). Na zewnątrz pola gry może być wykonane oznaczenie, pod kątem prostym do linii bramkowej oraz linii bocznej, w odległości 9,15 m (10 jardów) od pola rożnego. Wszystkie linie muszą być tej samej szerokości, jednak nie większej niż 12 cm (5 cali). Linie bramkowe muszą być tej samej szerokości, co głębokość słupków bramkowych i poprzeczki. Na boiskach ze sztuczną nawierzchnią dopuszczalne są także inne linie, pod warunkiem, że są one w innym kolorze i dają się jednoznacznie odróżnić od linii wykorzystywanych do meczów piłki nożnej. Zawodnik, który dokona niedozwolonych znaków na polu gry, musi zostać napomniany za niesportowe zachowanie. Jeżeli sędzia zauważy, że takie oznaczenia dokonywane są w czasie, gdy piłka jest w grze, musi napomnieć winnego zawodnika w najbliższej przerwie w grze.

 

3.   Wymiary pola gry

 

Długość linii bocznej musi być większa niż długość linii bramkowej.

• Długość (linia boczna):

  minimum 90 m (100 jardów)

  maksimum 120 m (130 jardów)

• Szerokość (linia bramkowa):

  minimum 45 m (50 jardów)

  maksimum 90 m (100 jardów)

 

4.   Wymiary pola gry – Zawody międzynarodowe

 

• Długość (linia boczna):

  minimum 100 m (100 jardów)

  maksimum 110 m (120 jardów)

• Szerokość (linia bramkowa):

  minimum 64 m (70 yardów)

  maksimum 75 m (80 yardów)

 

Organizator rozgrywek może określać długość linii bramkowych oraz bocznych w zakresie wymiarów, które podane są powyżej.

 

5.   Pole bramkowe

 

Dwie linie wytycza się pod kątem prostym do linii bramkowej, w odległości 5,5 m (6 jardów) od wewnętrznej strony każdego słupka bramkowego.

Te linie rozciągają się w głąb pola gr y na odległość 5,5 m (6 jardów) i ich końce połączone są linią równoległą do linii bramkowej. Powierzchnia ograniczona tymi liniami i linią bramkową jest polem bramkowym.

 

6.   Pole karne

 

Dwie linie wytycza się pod kątem prostym do linii bramkowej, w odległości 16,5 m (18 jardów) od wewnętrznej strony każdego słupka bramkowego.

Te linie rozciągają się w głąb pola gry na odległość 16,5 m (18 jardów) i ich końce połączone są linią równoległą do linii bramkowej. Powierzchnia ograniczona tymi liniami i linią bramkową jest polem karnym.

Wewnątrz każdego pola karnego wyznacza się punkt karny w odległości 11 m (12 jardów) od punktu środkowego, pomiędzy słupkami bramkowymi i w równej odległości od nich. Łuk koła o promieniu 9,15 m (10 jardów), którego środkiem jest punkt karny, wyznacza się na zewnątrz każdego pola karnego.

 

7.   Pole rożne

 

Z punktu umieszczenia każdej chorągiewki rożnej wyznacza się na polu gry łuk koła o promieniu 1 m (1 jard).

 

8.   Chorągiewki

 

Chorągiewki nieostro zakończone i o wysokości nie mniejszej niż 1,5 m (5 stóp), muszą zostać umieszczone w każdym rogu pola gry.

Chorągiewki mogą być także umieszczone na przedłużeniu linii środkowej (poza polem gry), po obu stronach pola gry, nie bliżej jednak niż 1 m od linii bocznej.

 

9.   Strefa techniczna

 

Strefa techniczna odnosi się do zawodów rozgrywanych na stadionach z wyznaczonym obszarem miejsc siedzących dla osób funkcyjnych i zawodników rezerwowych.

• Linia strefy technicznej przebiega w odległości 1 m (1 jarda) z każdej strony obszaru miejsc siedzących oraz w kierunku pola gry maksymalnie na odległość 1 m (1 jar da) od linii bocznej.

• Zaleca się, aby strefa techniczna była oznaczona.

• Liczba osób uprawnionych do zajmowania miejsc w strefie technicznej jest określana przez regulaminy rozgrywek.

• Osoby przebywające w strefie technicznej:

•zostają zidentyfikowane przed rozpoczęciem zawodów, zgodnie z  regulaminami rozgrywek,

•muszą zachowywać się odpowiedzialnie,

•muszą pozostawać w granicach strefy technicznej, z wyjątkiem szczególnych okoliczności, np. wejścia za zgodą sędziego masażysty lub lekarza na pole gry, by ocenić rozmiary kontuzji zawodnika.

• Tylko jedna osoba w danej chwili jest upoważniona do przekazywania wskazówek taktycznych ze strefy technicznej.

 

10.               Bramki

 

Bramki muszą być umieszczone na środku każdej linii bramkowej.

Bramki składają się z dwóch pionowo ustawionych słupków w jednakowej odległości od chorągiewek rożnych i są połączone u góry poziomą poprzeczką.

Słupki bramkowe i poprzeczki muszą być wykonane z dozwolonego materiału. Ich kształt musi być kwadratowy, prostokątny, okrągły lub eliptyczny i nie mogą one stanowić zagrożenia dla zawodników.

Odległość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami słupków bramkowych wynosi 7,32 m (8 jardów), a odległość od dolnej krawędzi poprzeczki do podłoża wynosi 2,44 m (8 stóp).

Ustawienie słupków bramkowych w stosunku do linii bramkowej musi być zgodne ze szkicami.

Słupki bramkowe i poprzeczka muszą być koloru białego. Słupki bramkowe i poprzeczka mają równą szerokość i równą głębokość, które nie mogą przekroczyć 12 cm (5 cali).

Jeżeli poprzeczka zostanie uszkodzona lub przemieści się, gra zostaje przerwana do czasu naprawienia poprzeczki lub jej zastąpienia (nową poprzeczką). Jeżeli naprawa nie jest możliwa, zawody należy zakończyć.

Użycie liny lub innych elastycznych lub niebezpiecznych materiałów do zastąpienia poprzeczki jest niedozwolone.

Przerwana gra zostaje wznowiona rzutem sędziowskim.

Siatki bramkowe mogą być umocowane do bramek i podłoża poza bramką, zakładając, że są one odpowiednio podparte i nie przeszkadzają bramkarzowi.

 

 

Piłka

 

1.   Właściwości i wymiary piłki

 

Wszystkie piłki muszą być:

• kuliste,

• wykonane ze stosownego materiału,

• o obwodzie nie większym niż 70 cm (28 cali) i nie mniejszym niż 68 cm (27 cali),

• o wadze nie przekraczającej 450 g (16 uncji) i nie mniejszej niż 410 g (14 uncji) w momencie rozpoczęcia zawodów,

• napompowane tak, by ciśnienie wynosiło od 0,6 do 1,1 atmosfery (600-1100 g/cm2), mierzone w odniesieniu do poziomu morza (8,5 funta/cm2 – 15,6 funta/cm2).

Wszystkie piłki używane w meczach rozgrywanych w oficjalnych rozgrywkach organizowanych pod auspicjami FIFA lub federacji kontynentalnych muszą posiadać odpowiednie oznaczenia.

 

2.   Zmiana piłki niezdatnej do gry

 

Jeżeli piłka stanie się niezdatna do gry:

• grę należy przerwać i

• wznowić ją, po dostarczeniu piłki zdatnej do gry, rzutem sędziowskim w miejscu, gdzie poprzednia piłka stała się niezdatna do gry.

Jeżeli piłka stanie się niezdatna do gry podczas rozpoczęcia gry, rzutu od bramki, rzutu rożnego, rzutu wolnego, rzutu karnego czy wrzutu, to takie wznowienie gry się powtarza.

Jeżeli piłka stanie się niezdatna do gry podczas wykonywania rzutu karnego lub podczas wykonywania serii rzutów z punktu karnego, w czasie gdy została zagrana do przodu i zanim dotknę ła jakiegokolwiek zawodnika, słupka lub poprzeczki, rzut karny powtarza się.

Piłka nie może być zmieniona podczas trwania zawodów bez zgody sędziego.

 

Zawodnicy

 

1.   Liczba zawodników

 

W zawodach biorą udział dwie drużyny; każda składa się z nie więcej niż 11 zawodników, z których jeden jest bramkarzem. Zawody nie mogą być rozpoczęte lub kontynuowane, jeśli choć jedna z drużyn ma w swoim składzie mniej niż siedmiu zawodników.

Jeżeli drużyna liczy mniej niż siedmiu za wodników z powodu rozmyślnego opuszczenia pola gry przez jednego lub kilku zawodników, sędzia nie ma obowiązku przerywać gry natychmiast, stosując korzyść. Podczas najbliższej przerwy w grze sędzia musi zakończyć zawody, jeżeli w drużynie nie będzie minimalnej liczby siedmiu zawodników.

Jeżeli regulaminy rozgrywek określają, że wszyscy zawodnicy i zawodnicy rezerwowi muszą zostać zgłoszeni przed rozpoczęciem gry, a drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 11, skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do podstawowego składu w protokole z zawodów.

 

2.   Liczba wymian zawodników

 

Oficjalne rozgrywki

Maksymalnie trzech wymian zawodników można dokonać w każdych zawodach odbywających się w ramach oficjalnych rozgrywek organizowanych pod auspicjami FIFA, federacji kontynentalnych czy związków narodowych.

Regulaminy rozgrywek muszą określać, ilu zawodników rezerwowych można desygnować – od trzech do maksimum dwunastu.

Inne zawody

W międzypaństwowych meczach seniorów (reprezentacje „A”) można dokonać maksymalnie sześciu wymian zawodników.

We wszystkich innych zawodach można dokonać większej liczby wymian, zakładając, że:

• zainteresowane drużyny osiągnęły porozumienie co do maksymalnej liczby wymian zawodników,

• o powyższym porozumieniu sędzia został poinformowany przed rozpoczęciem zawodów.

Jeżeli sędzia nie został poinformowany o porozumieniu drużyn lub jeżeli drużyny nie osiągnęły porozumienia przed rozpoczęciem zawodów, zezwala się na wymianę nie więcej niż sześciu za wodników.

Wymiany powrotne

Stosowanie wymian powrotnych dozwolone jest wyłącznie w najniższych klasach rozgrywkowych (grassroots/rekreacyjne) za zgodą odpowiedniego związku narodowego.

 

3.   Procedura wymiany

 

Nazwiska zawodników rezerwowych muszą być podane sędziemu przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnicy rezerwowi, których nazwiska nie zostały podane przed zawodami, nie mogą wziąć udziału w zawodach.

Przy wymianie zawodnika na zawodnika rezerwowego przestrzegane muszą być następujące warunki:

• sędzia musi być poinformowany przed dokonaniem zamierzonej wymiany,

• zawodnik wymieniany po otrzymaniu zgody od sędziego opuszcza pole gry, chyba że już się poza nim znalazł,

• zawodnik wymieniany nie musi opuszczać pola gry przy linii środkowej i nie bierze dalszego udziału w za wodach (poza rozgrywkami, w których zezwala się na wymiany powrotne),

• jeżeli zawodnik, który ma zostać wymieniony, odmawia zejścia z pola gry, sędzia przerywa procedurę wymiany i wznawia grę.

 

Zawodnik rezerwowy wchodzi na pole gry, tylko:

• podczas przerwy w grze,

• na wysokości linii środkowej,

• po tym, jak zawodnik wymieniany opuścił już pole gry,

• po otrzymaniu sygnału od sędziego.

Wymiana zawodników została dokonana z momentem wejścia zawodnika rezerwowego na pole gry. Od tego momentu zawodnik rezerwowy staje się zawodnikiem, a zawodnik, którego on wymienił, staje się za wodnikiem wymienionym.

Zawodnik rezerwowy może wznowić grę w każdy przewidziany przez Przepisy Gry sposób, ale musi wcześniej wejść na pole gry.

Jeżeli wymiana dokonywana jest podczas przerwy między pierwszą a drugą połową lub przed dogrywką, procedura musi zostać zakończona przed rozpoczęciem gry.

Wszyscy zawodnicy wymienieni i rezerwowi podlegają władzy sędziego, bez względu na to, czy wezmą udział w grze.

 

4.   Zamiana bramkarza

 

Każdy zawodnik drużyny może zamienić się funkcją z bramkarzem, jeśli:

• sędzia został poinformowany przed dokonaniem zamiany,

• zamiana została dokonana podczas przerwy w grze.

 

5.   Bramka zdobyta i dodatkowe osoby na polu gry

 

Jeżeli po zdobyciu bramki sędzia stwierdzi, że w chwili jej zdobycia na polu gry znajdowała się dodatkowa osoba, a gra nie została wznowiona:

• to sędzia nie uznaje bramki, jeżeli dodatkową osobą był:

zawodnik, zawodnik rezerwowy, zawodnik wymieniony, zawodnik wykluczony, względnie osoba funkcyjna drużyny, która zdobyła bramkę,

osoba niepożądana i przeszkadzała ona w grze, chyba że bramka została zdobyta w sposób opisany w sekcji „Dodatkowe osoby na polu gry”.

Gra jest wznowiona rzutem od bramki, rzutem rożnym lub rzutem sędziowskim.

• to sędzia uznaje bramkę, gdy dodatkową osobą był:

zawodnik, zawodnik rezerwowy, zawodnik wymieniony, zawodnik wykluczony, względnie osoba funkcyjna drużyny, która straciła bramkę,

osoba niepożądana, która nie przeszkadzała w grze.

We wszystkich powyższych przypadkach, sędzia musi nakazać usunięcie dodatkowej osoby z pola gry.

Jeżeli po zdobyciu bramki i po wznowieniu gry, sędzia stwierdzi, że na polu gry znajdowała się dodatkowa osoba w chwili zdobycia bramki, to bramka taka nie może zostać nieuznana. Jeżeli osoba dodatkowa nadal przebywa na polu gry, sędzia musi:

• przerwać grę,

• nakazać usunięcie dodatkowej osoby,

• grę wznowić rzutem sędziowskim lub rzutem wolnym, stosownie do sytuacji.

Sędzia musi zgłosić incydent do odpowiednich władz.

 

Czas trwania zawodów

 

1.   Części gry

 

Zawody trwają dwa równe okresy 45-minutowe. Mogą one zostać skrócone tylko jeśli uzgodniono to pomiędzy sędzią i dwiema uczestniczącymi w zawodach drużynami. Takie porozumienie musi mieć miejsce przed

rozpoczęciem zawodów, i musi być zgodne z regulaminem danych rozgrywek.

 

2.   Przerwa między częściami zawodów

 

Zawodnikom przysługuje prawo do przerwy między obiema częściami zawodów, nie dłuższej niż 15 minut . Regulaminy rozgrywek muszą określać czas trwania przerwy, który może być zmieniony jedynie za zgodą sędziego.

 

3.   Rzut karny

 

Jeżeli sędzia zarządził wykonanie lub powtórzenie wykonania rzutu karnego, czas trwania danej części zawodów przedłuża się do rozstrzygnięcia tego rzutu.

 

4.   Zawody zakończone przed upływem ustalonego czasu gry

 

Przedwcześnie zakończone zawody powtarza się, chyba że regulamin rozgrywek lub organizator przewiduje inaczej.

 

Rozpoczęcie i wznowienie gry

 

Rozpoczęcie gry wykonuje się na początku każdej połowy zawodów, każdej połowy dogrywki oraz po tym, jak bramka została zdobyta. Rzuty wolne (bezpośrednie i pośrednie), rzuty karne, wrzuty, rzuty od bramki i rzuty rożne są innymi sposobami wznowienia gry (patrz Artykuły 13-17). Rzut sędziowski jest metodą wznowienia gry po tym, jak sędzia pr zerwał ją z powodu, który zgodnie z Przepisami Gry, nie wiąże się ze wznowieniem na żaden z powyższych sposobów.

Jeżeli do naruszenia Przepisów doszło, gdy piłka była poza grą, nie zmienia to sposobu wznowienia gry.